VILKÅR OG BETINGELSER

KLIKK HER FOR ANGRE-, BYTTE- OG RETURSKJEMA

INTRODUKSJON

Dette kjøpet er regulert av standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over internett, gitt nedenfor. Med "forbrukerkjøp" menes her salg av varer til forbrukere som ikke primært agerer for kommersielle formål, og hvor selgeren agerer for kommersielle formål ved å selge varer via internett. Kontrakten er utviklet av, og anbefales av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp via internettet reguleres primært av kontraktsloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ekomloven, og disse lovene gir forbrukerne obligatoriske rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som en begrensning av juridiske rettigheter, men som en presentasjon av partenes viktigste rettigheter og plikter i forbindelse med kjøpet. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som er oppgitt i disse salgsbetingelsene.

I tilfeller der kontrakten ikke gir en direkte løsning på et konkret problem, må kontrakten suppleres med relevante lovbestemmelser.

KONTRAKT

En kontrakt mellom en kjøper og selger består av opplysninger om kjøpet gitt av selgeren i bestillingsdelen av nettbutikken (inkludert informasjon om godets art, kvantitet, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), samt disse salgsbetingelsene.

I tilfelle konflikt mellom opplysningene om kjøpet gitt av selgeren i bestillingsdelen av nettbutikken, den direkte korrespondansen mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, vil den direkte korrespondanse mellom partene og informasjonen gitt i bestillingsdelen ha forrang fremfor salgsbetingelsene. Salgsbetingelsene vil imidlertid ha forrang hvis informasjonen fra selgeren eller korrespondansen inneholder vilkår som strider mot bindende lovgivning.

SELGENDE PART

Firmanavn: VALHALLA SPORT AS
Postadresse: Postboks 33 Nydalen, 0409 OSLO, Norge
E-post: contact@valhallasport.no
Organisasjonsnummer: 920 450 458

PRISER

Alle prisene i nettbutikken vises i NOK med 25 % mva. Fraktkostnader er ekskludert. Prisene kan endres uten forvarsel hvis mva, skatter og/eller andre avgifter endres. Du kan bli belastet importavgifter av landet ditt. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for disse kostnadene, og vi kan heller ikke forutse om bestillingen din vil bli pålagt importavgifter. Kontakt ditt lokale tollkontor for mer informasjon.

FULLFØRING AV EN KONTRAKT

Kontrakten er bindende for begge parter så snart selger mottar kjøperens bestilling. En part er imidlertid ikke bundet av kontrakten dersom ortografiske eller typologiske feil har oppstått i tilbudet fra selger i bestillingsdelen av nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den andre parten innså eller burde ha innsett at en slik feil hadde forekommet.

BESTILLINGSBEKREFTELSE

Kjøperen vil motta en e-postbekreftelse som sier at selgeren har mottatt kjøperens bestilling. Selger vil sende en bestillingsbekreftelse når varene er klare til levering. Det anbefales at kjøperen sjekker bestillingsbekreftelsen mot bestillingen med hensyn til mengde, produkttype, pris osv. Hvis det er uoverensstemmelse mellom bestillingen og bestillingsbekreftelsen, skal kjøperen kontakte selgeren så snart som mulig.

BETALING

Selgeren kan belaste kjøperen for varen på det tidspunktet den sendes fra selgeren til kjøperen.

Hvis kjøperen bruker et kredittkort eller debetkort for å foreta betalingen, kan selgeren holde midlene på kortet for bestillingen i opptil fire dager fra det tidspunktet bestillingen plasseres.

Når du betaler med kredittkort, gjelder kredittsalgsloven.

Hvis selgeren tilbyr faktura etter levering, skal fakturaen utstedes når varene sendes. Forfallsdato skal settes til minimum 14 dager etter kjøperen mottar leveransen.

Hvis selgeren har et spesielt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, slik tilfellet er med varer som skal produseres eller tilpasses for kjøperen, kan selgeren kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan bare betale direkte når selger leverer varen eller kontant ved levering via post.

LEVERING

Levering av varen fra selger til kjøper skal skje på den måte, sted og tidspunkt som er oppgitt i bestillingsdelen av nettbutikken.

Hvis leveringstiden ikke er oppgitt i bestillingsdelen, skal selgeren levere varen til kjøperen innen rimelig tid og senest 30 dager etter at bestillingen er plassert av kunden. Hvis selgeren skal sikre at varen sendes til kjøperen, er han eller hun pålagt å få varen sendt til bestemmelsesstedet på en hensiktsmessig måte og under normale betingelser for slik transport. Destinasjonen er til kjøperen med mindre det inngås andre spesielle avtaler mellom partene.

PRODUKTRISIKO

Produktrisiko blir kjøperens ansvar så snart varen er overtatt av kjøperen i henhold til kontrakten. Hvis kjøperen ved leveransen forsømmer å overta et produkt som stilles til disposisjon i henhold til kontrakten, bærer kjøperen likevel risikoen for tap eller skade på grunn av egenskapene til selve produktet.

RETTEN TIL ANNULLERING

Kjøperen kan endre mening og bruke retten til å kansellere avtalen i henhold til bestemmelsene i Angrerettloven. Angrerett betyr at kjøperen kan returnere en vare til selgeren uten grunn, selv om den ikke har noen feil og selv om den ennå ikke er levert.

Kjøperen må informere selgeren om at han eller hun vil påberope seg denne retten innen 14 dager etter at varen, de lovpålagte opplysningene om rettigheten og angreskjemaet er mottatt. Hvis kjøperen mottar angreskjemaet og nødvendig informasjon på et senere tidspunkt enn tidspunktet for leveransen, vil angrefristen begynne den dagen kjøperen mottar angreskjemaet og informasjon. Hvis kjøperen ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon eller et angreskjema, vil angrefristen utløpe tre måneder etter at varen er mottatt. Hvis kjøperen ikke har mottatt noen opplysninger om angreretten i det hele tatt, vil angrefristen være ett år.

Av attestasjonshensyn bør informasjonen fra kjøperen til selgeren angående utøvelsen av angreretten være skriftlig (angreskjema, e-post, faks eller brev) og må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Når angretten utøves må varen returneres til selgeren innen rimelig tid. Selgeren må betale tilbake hele kjøpesummen for varen innen 14 dager etter at selgeren mottar varen eller et melding/seddel for å hente varen eller at varen er til selgerens disposisjon. Selgeren kan ikke pålegge gebyrer for kundens bruk av angreretten, selv om selgeren kan kreve at kjøperen betaler kostnadene knyttet til retur av varen.

Kjøperen kan kontrollere varen før han eller hun kansellerer kjøpet. Varen må imidlertid leveres til selgeren i omtrent samme tilstand og kvantitet som da kjøperen mottok den. Kjøperen skal returnere varen til selgeren i sin originalemballasje, om mulig.

Kjøperen kan ikke kansellere kjøp av ting som forringes raskt, ting som på grunn av sin natur ikke kan returneres, lyd eller videoopptak (inkludert CD-er og DVD-er) eller dataprogramvare der forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder bare dersom selgeren klart har angitt vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

KONTROLL AV VAREN

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig grad kontrollerer om den tilsvarer bestillingen, om den har blitt skadet under transport eller om den er defekt på annen måte.

Hvis varen ikke tilsvarer bestillingen eller har mangler må kjøperen varsle selgeren om dette i et krav; jfr punkt 11 i denne kontrakten.

REKLAMASJON OG TIDSFRIST FOR MELDING AV KRAV I FORBINDELSE MED FORSINKELSE

Hvis varen er defekt, må kjøperen informere selgeren innen rimelig tid om at han eller hun vil reklamere på varen. Fristen for dette kan aldri være mindre enn to måneder fra det tidspunktet forbrukeren oppdaget feilen. Reklamasjonen må imidlertid gjøres innen to år fra den tid kjøperen overtok varen. Hvis varen eller deler av den er ment å vare i en betydelig lengre periode, vil fristen for kravet være fem år.

Ved forsinkelse må det rettes et krav til selgeren innen rimelig tid etter at angitt leveringsdato er kommet og varen ikke er levert.

Hvis varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å sende et krav direkte til kredittutstederen (kredittkortselskapet).

Meldingen til selgeren eller kredittutstederen skal være skriftlig (e-post, faks eller brev).

KJØPERS RETTIGHETER VED FORSINKELSER RIGHTS REGARDING DELAYS

Hvis selgeren ikke leverer varen eller leverer den senere enn det som ble avtalt mellom partene og dette ikke skyldes kjøperen eller omstendigheter på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til bestemmelsene angitt i forbrukerekjøpslovens kapittel 5 og avhengig av omstendighetene, holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse, heve kontrakten og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Hvis selgeren ikke leverer varen på den angitte leveringsdagen, kan kjøperen fastholde kjøpet og gi en rimelig ekstra tidsfrist for selgeren skal kunne oppfylle sine forpliktelser. Kjøperen kan imidlertid ikke kreve innfrielse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overkomme, eller om innfrielse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren innfrir kjøpet. Blir problemene løst innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve innfrielse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er betydelig, eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den ytterligere frist for innfrielse som kjøperen har satt. Kjøperen kan imidlertid ikke heve avtalen før den senere tidsfristen er nådd, med mindre selgeren har uttalt at han eller hun ikke kan innfri innenfor denne tidsfristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelse forårsaket av selgeren. jfr forbrukerkjøpsloven § 24.

Kjøperen må rapportere eventuelle krav til selgeren. jfr punkt 11 i denne kontrakten.

KJØPERS RETTIGHETER VED FEIL

Hvis varen har mangler og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøperen - avhengig av omstendighetene - i henhold til reglene i forbrukerloven kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, velge mellom rettelse og omlevering, kreve prisavslag, kreve kontrakten hevet og kreve erstatning fra selgeren.

Rettelse eller omlevering: Hvis varen har mangler, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller leverer en tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav hvis oppfyllelse av kravet er umulig eller innebærer urimelige kostnader for selgeren.

Selgeren skal utføre rettelsen eller omleveringen innen rimelig tid. Rettelsen eller omleveringen skal utføres uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke vil få sine utgifter dekket og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke forsøke rettelse eller omlevering mer enn to ganger for samme mangel, med mindre det er særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen ikke krever verken rettelse eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering hvis dette gjøres uten forsinkelse. Hvis selger leverer slik rettelse eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving av kontrakten.

Prisavslag: Hvis mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve et forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomiske tap som følge av produktmangelen, jfr forbrukerkjøpsloven § 33.

Kjøperen må framsette eventuelle krav til selgeren, jfr punkt 11 i denne kontrakten. Reglene om krav gjelder i tillegg til og uavhengig av reglene om angrerett og eventuelle garantier gitt av selger.

SELGERENS RETTIGHETER VED KONTRAKTBRUDD FRA KJØPERENS SIDE

Hvis kjøperen ikke betaler eller på annen måte ikke oppfyller forpliktelsene i avtalen og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgerens side, kan selger - avhengig av omstendighetene - i henhold til bestemmelsene i forbrukerkjøpslovens kapittel, holde tilbake varen, kreve oppfyllelse av kontrakten, kreve heving av kontrakten sammen med erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også, avhengig av omstendighetene, kreve renter ved forsinket betaling, innkrevingsgebyr og gebyr for ikke forskuddsbetalte, ikke hentede varer.

Innfrielse: Hvis kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Hvis varen ikke leveres, vil selgeren tape sine rettigheter hvis han/hun venter urimelig lenge med å reise kravet.

Heving: Ved vesentlig manglende betaling eller annet vesentlig kontraktsbrudd av kjøperen, kan selgeren heve kjøpet. Selgeren kan ikke heve etter at hele kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan imidlertid ikke heve kjøpet før tilleggsfristen har utløpt, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomiske tap som oppstår som et resultat av kontraktbrudd fra kjøperens side; jfr forbrukerkjøpsloven § 46.

Renter knyttet til forsinket betaling/innkrevingsgebyr: Dersom kjøperen ikke betaler beløpet som er angitt i kontrakten, kan selgeren kreve rente av kjøpesummen i henhold til loven om renter ved forsinket betaling. I tilfeller der det ikke gjøres betaling, kan gjelden sendes til inkasso etter at et varsel er utstedt, og kjøperen kan da holdes ansvarlig for gebyrer i henhold til lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.

Gebyrer for ikke hentede, ikke forskuddsbetalte varer: Hvis kjøperen ikke henter ubetalte varer, kan selgeren ilegge kjøperen et gebyr i tillegge til kostnad av returforsendelse. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utgifter ved å levere varen til kjøperen. Et slik gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

GARANTIER

Garantier gitt av selger eller produsent gir kjøperen tilleggsrettigheter utover de ufravikelige lovpålagte rettighetene han eller hun har. En garanti innebærer således ikke noen begrensning på kjøperens rett til reklamasjon eller krav i tilfelle forsinkelse eller mangler i henhold til punkt 12 og 13.

PERSONOPPLYSNINGER

Med mindre kjøperen samtykker i noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre det som er nødvendig for at selgeren skal kunne oppfylle sine oppgaver i henhold til kontrakten. Personopplysninger for kjøpere under 15 år kan ikke innhentes med mindre selger har fått samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun gis til andre dersom dette er nødvendig for at selgeren skal oppfylle kontrakten med kjøperen, eller i tilfeller der dette er påkrevd ved lov.

Selgeren kan bare innhente kjøperens personnummer dersom det er et faktisk behov for sikker identifikasjon, og dersom slik innhenting er nødvendig.

Hvis selger ønsker å bruke kjøpers personopplysninger til andre formål slik som å sende annonser eller informasjon til kjøperen utover det som er nødvendig for å oppfylle kontrakten, må selgeren innhente samtykke fra kjøperen etter at kontrakten er inngått. Selgeren må informere kjøperen om hvordan personopplysningene skal brukes og hvem som vil bruke dem. Kjøperens samtykke må være frivillig og en aktiv handling, som for eksempel ved å krysse av i en boks.

Det skal være enkelt for kjøperen å kontakte selgeren, for eksempel via telefon eller e-post, hvis han eller hun har spørsmål angående selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren skal slette eller endre personopplysningene.

KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan kontakte Forbrukerrådet i Norge for bistand ved tvist med selgeren. Dersom en minnelig løsning ikke oppnås etter mekling av Forbrukerrådet, kan partene skriftlig be om at Forbrukerrådet presenterer tvisten for Forbrukerklageutvalget. Vedtak i Forbrukerklageutvalget er rettskraftige fire uker etter annonseringen. Før vedtaket blir rettskraftig kan partene, ved å sende en stevning til Forbrukerklageutvalget, ta avgjørelsen til tingretten.